Home JOURNAL HEADINGS Author Index SUBJECT INDEX INDEX OF ORGANIZATIONS Article Index
 
Arctic: ecology and economy
ISSN 2223-4594
RuEn
Advanced
Search
ABOUT|EDITORIAL|INFO|ARCHIVE|FOR AUTHORS|SUBSCRIBE|CONTACTS
Home Archive of journals Issue 2(26) 2017 Radiogeochemical investigations of the Kola Peninsula landscapes

RADIOGEOCHEMICAL INVESTIGATIONS OF THE KOLA PENINSULA LANDSCAPES

JOURNAL: 2017, 2(26), p. 17-26

HEADING: Ecology

AUTHORS: Vorobyova T.A., Evseev A.V., Kuzmenkova N.V.

ORGANIZATIONS: Lomonosov Moscow State University, Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry of Russian Academ of Sciences

DOI: 10.25283/2223-4594-2017-2-17-26

UDC: 550.42

The article was received on: 12.01.2017

Keywords: geochemical arenas, geochemical landscapes, radionuclides, ecological radiogeochemical zoning

Bibliographic description: Vorobyova T.A., Evseev A.V., Kuzmenkova N.V. Radiogeochemical investigations of the Kola Peninsula landscapes. Arctic: ecology and economy, 2017, no. 2(26), pp. 17-26. DOI: 10.25283/2223-4594-2017-2-17-26. (In Russian).


Abstract:

The article presenting various-scale radiogeochemical investigations of the Kola Peninsula landscapes. Materials of long-term field works are used. Geochemical landscapes in the areas of nuclear industry influence have been studied in details. A series of landscape-geochemical maps was made at local (1:50000) and regional (1:2000000) scales, and the radioecological conditions were determined in the investigation area. The aim of the study was to determine in detail the migration and accumulation of technical radionuclides using 137Cs as an example in the Kola Peninsula. Large-scale landscape geochemical mapping plays an important role in studying the distribution of radionuclides. The aims of this study included the following tasks:- determination of factors and conditions, which facilitate migration and accumulation of technical radionuclides in the north-western part of the Kola Peninsula; — development of a series of landscape-geochemical maps at various scales for the study area;- development of an integrated geo-information database on 137Cs occurrence within study area. Landscapes have been identified according to the soil’s physical and chemical properties, vegetation characteristics, natural moisture conditions, groundwater level, the mineralogical composition of soil and underlying rocks, the presence or absence of anthropogenic impact. This approach has allowed the conditions of migration and accumulation of radionuclide sin the north-west of the Kola Peninsula to be revealed, and assisted in the understanding of migration and accumulation conditions of 137Cs.


References:

1. Brown J., Nikitin A., Valetova N. et al. Radioactive contamination in the marine environment adjacent to the outfall of the radioactive waste treatment plant at ATOMFLOT. J. of environmental radioactivity, 2002, vol. 61, I 1, pp. 111—131.
2. Kuzmenkova N., Vorobyova T. Landscape-geochemical mapping of territory in the north-west of Kola Peninsula. J. of geochemical exploration, 2015, no. 154, pp. 194—199.
3. Matishov G., Matishov D., Namjatov A. et al. Anthropogenic radionuclides in Kola and Motovsky Bays of the Barens Sea. Russia. J. of environmental radioactivity, 1999, vol. 43, I 1, pp. 77—88.
4. Reimann C., Ayras M., Chekushin V. A. et al. Environmental Geochemical Atlas of the Central Barents Regions NGU-GTK-CKE: special publication. Geological Survey of Norway. Trondheim, Norway, 1998, 745 p.
5. Velichkin V. I., Kuzmenkova N. V., Kosheleva N. E. et al. Otsenka ekologo-geokhimicheskogo sostoyaniya pochv na severo-zapade Kolskogo poluostrova. [Ecological geochemical assessment of soils in the Kola peninsula north-west]. Geoekologiya, 2012, no. 1, pp. 41—51. (In Russian).
6. Vorobyeva T. A., Evseyev A. V., Tulskaya N. I. Informatsionno-kartograficheskoye obespecheniye radiokhimicheskogo monitoringa Severnykh regionov Rossii. [The information and cartographic support of North Russia regions monitoring]. Geoinformatika, 2011, no. 3, pp. 51—61. (In Russian).
7. Glazovskaya M. A. Metodicheskiye osnovy otsenki ekologo-geokhimicheskoy ustoychivosti pochv k 

tekhnogennym vozdeystviyam: [Base methods of the ecological geochemical assessment thehnogenicimpactsoils]. Metodicheskoye posobiye. M., Izd-vo Mosk. un-ta, 1997, 102 p. (In Russian).
8. Atlas zagryazneniya Evropy tseziyem posle Chernobylskoy avarii. [Atlas of the Europe cesium pollution after the Chernobyl accident]. Byuro po ofitsialnym izdaniyam Evropeyskoy komissii; Nauch. ruk. Yu. A. Izrael. Lyuksemburg, 1998, 108 p. (In Russian).
9. Kasimov N. S., Gennadiyev A. N. Geokhimiya landshaftov i geografiya pochv: osnovnyye kontseptsii i podkhody. [Landscape geochemistry and soil geography: basicsconception and approaches]. Vestn. MGU, Ser. 5, Geografiya, 2005, no. 2, pp. 10—17. (In Russian).
10. Pivovarov Yu. P., Mikhalev V. P. Radiatsionnaya ekologiya. [Radiation ecology]. M., Izd. tsentr “Akademiya”, 2004, 240 p. (In Russian).
11. Perelman A. I. Geokhimiya. [Geochemistry]. M., Vyssh. shk., 1989, 527 p. (In Russian).
12. Simonov Yu. G., Simonova T. Yu. Rechnoy basseyn i basseynovaya organizatsii geograficheskoy obolochki. [River basin and it organisation in the geographic envelope]. Eroziya pochv i ruslovyye protsessy, Vyp. 14. Pod. red. R. S. Chalova. M., Izd-vo Mosk. un-ta, 2003, pp. 7—32. (In Russian).
13. Kuzmenkova N. V., Vlasova I. E., Kalmykov S. N. Formy nakhozhdeniya 137Cs v pochvakh Kolskogo poluostrova. [137Cs forms in the Kola Peninsula soils]. Vopr. radiats. bezopasnosti, 2011, no. 4, pp. 3—10.
14. Melnik N. A., Lokshin E. P., Sedneva T. A. Raspredeleniye prirodnykh radionuklidov. [Natural radionuclides distribution]. Zhurn. prikladnoy khimii, 2004, vol. 77, no. 8, pp. 1237—1240. (In Russian).
15. Borisenko E. N., Velichkin V. I., Vorobyeva T. A. et al. Ekologo-geokhimicheskoye rayonirovaniye Severa evropeyskoy territorii Rossii. [The territory of Russia North ecologo-geochemical zoning]. Dokl. Akademii nauk, 2007, vol. 414, no. 5, pp. 1—3. (In Russian).


Download »


© 2011-2020 Arctic: ecology and economy
DOI 10.25283/2223-4594